تنظیم وصیتنامه و موافقتنامه در ترکیه

تنظیم وصیتنامه و موافقتنامه در ترکیه

تنظیم وصیتنامه و موافقتتامه در ترکیه یکی از موضوعات حقوقی مهم در این کشور است. که مورد توجه اقرادی است که کارت اقامت و یا شهروندی ترکیه را دارند.

تنظیم موافقتنامه در ترکیه

اگر شخص زیر 18 سال بخواهد اقامت ترکیه را بگیرد، به اجازه پدر و مادر همزمان نیاز دارد. اگر پدر و مادر همزمان درخواست اقامت بدهند، ترجمه شناسنامه فرزند از کنسولگری ایران مورد نیاز است.

اما اگر یکی از والدین در ترکیه حضور نداشته باشد، باید به شخص دیگر موافقتنامه مبنی بر موافقت زندگی فرزند در ترکیه را بدهد.

در ایران قانون حضانت وجود دارد. و موافقت وجود ندارد. بنابراین موافقتنامه مورد قبول اداره اقامت باید در دفاتر نوتر در ترکیه تنظیم شود.

تنظیم وصیتنامه در ترکیه

یکی دیگر از موارد حقوقی در ترکیه بحث وارث و مورث می باشد. به خصوص برای افرادی که اموالی در ترکیه دارند. این افراد می توانند با حضور مترجم رسمی ترکیه به یکی از دفاتر نوتر ترکیه مراجعه کنند و درخواست تنظیم وصیتنامه نمایند.

تنظیم وصیتنامه و موافقتنامه در ترکیه
تنظیم وصیتنامه و موافقتنامه در ترکیه

در صورتی که متوفی وصیتنامه نداشته نباشد، اموال وی در ترکیه طبق قانون تقسیم ارث در ترکیه بین مورث های او تقسیم می شود. اما در صورت وجود وصیتنامه قانونی و نوتر شده، طبق وصیت او عمل می شود.

در صورت نیاز به مترجم رسمی و انجام امور حقوقی در نوتر ترکیه می توانید با کارشناسان حقوقی آوانگارد تماس بگیرید.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه
Verified by MonsterInsights