بیش از حد مجاز در ترکیه

قانون ممنوع الورودی به ترکیه

قانون ممنوع الورودی به ترکیه

تعداد روزهای ممنوع الورودی به ترکیه برای افرادی که بیش از حد مجاز در ترکیه مانده اند، یکی از مباحث مهم حقوقی در ترکیه می باشد. ممنوع الورودی به ترکیه افرادی که کارت اقامت را دارند، زمانیکه مدت اقامت آن ها کمتر از 60 روز است، می...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جستجو
حدود قیمت از جانب به
ویژگی های دیگر
Verified by MonsterInsights