شهروندی با خرید ملک در ترکیه

قوانین جدید شهروندی ترکیه

قوانین جدید شهروندی ترکیه قابل اجرا از ابتدا سال 2023

قوانین جدید شهروندی ترکیه تصویب شده مورخ 20 دسامبر 2022 ، که از ابتدا سال 2023 ملزم به اجرا می باشد. در قانون جدید محدودیت های جدیدی برای اخذ شهروندی با خرید ملک در ترکیه درنظر گرفته شده است، که در ادامه به این موارد می...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
جستجو
حدود قیمت از جانب به
ویژگی های دیگر
Verified by MonsterInsights